YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

ULUSAL GÜVENL?K DOKT?R?N? - 2

Ayaklanmaya kar?? mücadelede ABD uzman? Albay Waghelstein, El Salvador'daki ABD askeri uzmanlar?n? yönetmi?, hemen sonra ise ABD ordusunun özel görev birlikleri için kurulan sava? akademisinde sorumluluk üstlenmi?ti. Kendisi Dü?ük ?iddette Çarp??malar'?n unsurlar?n? ?öyle tan?ml?yordu:

1.    Zorun s?n?rl? kullan?lmas?,

2.     Bir toplumu belli bir davran??a zorlayabilme ya da kontrol edebilme yetene?i,

3.     Bar???n korunmas? için operasyonlar, terörist eylemler ve kurtarma eylemleri düzenleme yetene?i.

 
 ---------Yeni doktrin, ordular aras?ndaki düzenli silahl? çat??malar? de?il, toplumsal altyap?da topyekün bir sava?? hedefliyor. Dü?man (kar??t) olarak sadece gerillan?n s?n?rl? aparatlar? de?il, toplumun tamam? ya da en az?ndan önemli bir bölümü, örne?in Bolivya'daki yüzbinlerce koka çiftçileri, tan?mlanmaktad?r. Dü?ük ?iddette Çarp??malar doktirini Albay Waghelstein'in tan?m?na göre iki genel kategoriye ayr?lan durumlarda kullan?labilir:
      "1. Ordular?m?z?n Grenada operasyonunda gerçekle?tirildi?i tarzda, zorun lokal kullan?m?.
      Y a da,

      2. Bir müttefikimizin destek talebinde bulunmas? halinde veya bize yak?n olan silahl? isyanc?lara yard?m amac?yla... Birinci durum El Salvador'da, ikincisi ise Nikaragua'da gündeme gelebilir."


----------Toplumsal çat??malar?n çözümü ba?tan itibaren d??lanmakta, sadece zarar? s?n?rlamakla ilgilenilmektedir: "Hedef askeri fetih de?il, sosyal kontroldür" diye aç?kl?yordu US Army War College'den William Olson. Dü?ük ?iddette Çarp??malar doktrini ?????nda Washington Latin Amerika'ya giderek daha do?rudan müdahale etmek istemektedir. Bunun için halk çe?itli vesilelerle ABD ordular?n?n varl???na al??t?r?lmal?d?r. Ekvador'da 6000 ABD yedek askeri asfalt dö?emi?lerdi. Bolivya'da uyu?turucuya kar?? mücadele bahanesiyle havaalanlar? ve k??lalar yapm??lard?. Peru'da ABD Konsoloslu?u Personeli kokain mafyas?na kar?? helikopter ve di?er askeri araçlarla donat?lm??t?, Paraguay'?n Chaco bölgesinde h?zl? müdahale birlikleri (çevik kuvvetler) için uygun bir havaalan? bulunmata ve ?ili'de Atacama çölünde Cruise Missiles roketleri denenmektedir. Pinochet hükümeti yorulmadan bunun yalan oldu?unu sürekli aç?klasa Arjantin Genel Kurmay? ile birlikte ABD ordusu ortak bir manevra düzenliyor. Bas?na göre Arjantin silahl? kuvvetlerinin bir kriz bölgesine h?zl? aktar?m? denenmi?. Burada varsay?lan kriz bölgesi Pinochet'nin devrilmesinden sonra gündeme gelebilecek olan politik çat??malara sahne olacak kom?u ülke ?ili'ydi, böylesi bir durumda Arjantin Pentagon'un yönlendiricili?i alt?nda ?ili'yi kontrol alt?na alacakt?. Yani ABD aç?s?ndan "dü?ük ?iddette" bir çat??ma ama, ?ili aç?s?ndan oldukça yüksek ?iddette...

 

**** HK. Lütfen dikkat ediniz. Dü?ük ?iddetli Çarp??malar Doktrini asl?nda kendi kamuoyu taraf?ndan istenmeyen Askeri Operasyonlara k?l?f haz?rlamak için haz?rlanm?? aldat?c? yan?lt?c? bir uygulama istemidir. ABD Ordusu Vietnam’a 1968 de girdi 3 y?lda binlerce askeri öldü. Yi?it Vietnam halk? tutsak ya?amak yerine ölümü seçti ve ABD tarihinin en a??r askeri faturas?n? ödedi. Birde yan? ba??m?zda ya?ayan Irak halk? “ki halk bile demeye dilim zor var?yor” ABD Ordusu i?gale ba?lad???nda c?l?z bir iki direni?le kar??la?t?. ?ii liderin bir emriyle Liderleri u?runa canl? bomba olup ölen insanlar, vatan topra??n? savunmak için en küçük bir direni? göstermediler. Allah kat?nda kim de?erli dersiniz.. Vatan? için ölen Vietnaml?lar m?? Yoksa Liderleri için ölen Irakl?lar m??…Hal böyle olunca Irak’a alini kolunu sallayarak giren ABD Ordusu sayesinde dünyan?n süper gücü oluyor.. Ama ?imdi Iraktan daha fazla prestij kaybetmeden nas?l ç?kacaklar?n?n hesab?n? yapmakla me?guller….”””

    Bunun yan? s?ra Askeri i?gallerin çözüm yerine daha büyük sorunlar? do?urdu?u gerçe?ini göz ard? etmeyerek ULUSAL GÜVENL?K DOKTiR?N?N Hedef uygulamas?n?n amac?n? de?i?tirerek yani bir ülkeyi i?gal etmeyi b?rakarak “DÜ?ÜK ??DDETL? ÇARPI?MALAR DOKT?R?N?’nin  Zoru s?n?rl? kullanma seçene?ini devreye sokarak Sosyal Kontrolü sa?lamay? hayata geçirmi?lerdir..

Sosyal Kontrol ne demektir derseniz.:  Bir ülkeyi yönetenleri yönetmek demektir.

 


      "Dü?ük ?iddette Çarp??malar?n" hedefi, di?er süper gücün geri püskürtülmesinden çok, kendi ekonomik ç?karlar?n?n kabul ettirilmesine yöneliktir. "Latin Amerika'da insanlar?, stratejik yeralt? kaynaklar?n?, topraklar? denetlemek zorunday?z" deniliyor Beyaz Saray'?n 19 Mart 1983 tarihli gizli bir memorandumunda ve ?öyle devam ediliyor: "Merkezi unsuru bir Enteramerikan Sürekli Bar?? Gücü'nün (PPF) kurulmas? olacak yeni bir programa ihtiyac?m?z var. PPF, komünizme ve uluslararas? terörizme kar?? mücadele edebilmek için kulland???m?z ABD önlemlerinin uyumlu bir parças?d?r".

11/3/2008
Bu yazı 1142 defa okundu.

Diğer Yazıları