YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

UZLA?IN ÇA?RILARI; "ERGENOKAN"I ÖRTMEYE YÖNEL?K B?R MANEVRA MI?(1)

 

          

?lhan Selçuk'un  yakalanmas?ndan(SORU?TURMA ?Ç?N GÖZALTINA ALINMASI) ve ifadesi al?nmas?ndan sonraki günde gerek kö?esinde gerekse gazete man?etinde "uzla?ma"ya yönelik   ç?k??lar?  not edilmesi gereken bir durumdur.

 Bundan sonraki günlerde di?er medya gruplar?n?n -özellikle Do?an Medya Grubu'nun- bu yöndeki  ç?k??lar? neye i?aret ediyor acaba ?

Acaba "Ergenekon" soru?turmas?n?n bir ucu  Do?an Medya  Grubuna da dayanmas?n?n bir  alameti olabilir mi?

 Hükümetin  Ergenekon 'un "ilk on" isme ula?mas?n? istemeyen bir anlay???n ürünü mü?

 Dikkat ediniz :Veli Küçük, zurnan?n son deli?i bile de?ildir!

Böylesi bir davan?n aç?lmas? d?? aya?? olmadan mümkün de?ildir  ve ihtimali de yoktur!

Çok  kabaca Türkiye'nin  dünyadaki  blokla?ma cephelerinden birine dahil olma veya olmama ;blokla?ma mücadelesi ve "devlerin" saha mücadelesinden ba?ka bir ?ey de?ildir.

AKP'N?N "Taraf" olmaya zorlanmas? AKP'nin ise cenderede s?k??mas?  ç?kmaza itmi?tir.

??te tozbulut aras?nda kim hangi tarafta belli olmamas? ya da her iki taraf?n da her taraf?n ekme?ine ya? sürmesi; onlar?n ç?karlar?na hizmet etmesi veya etmemesi  Türkiye'nin  yak?n vadede bir y?l?na ; uzun vadede gelece?ine ipotek koyacakt?r.

??MD? MESELEY? B?Z DA ZÖELE ?NT?REREK   KAPARTMA FDAVSINI TAHL?L EDEL?M:

 -?ntikam Davas? m?, ‘Terbiye Etme’ Davas? m??-

AK Partinin kapat?lmas?, Cumhurba?kan? ve Ba?bakan?n da dahil oldu?u 71 partilinin 5 y?l siyasetten men edilmesini talep eden iddianamenin, kendilerini ‘ulusalc?’ olarak tan?mlayan kimi çevrelerin kin ve husumetlerini yans?tan ifadelerle yaz?ld??? fikri giderek güçleniyor.

 

AK Partinin kapat?lmas? talebini anlayabilmek için birkaç noktan?n alt?n? çizmek gerekiyor.

 

Birincisi; Cumhurba?kanl??? seçiminden sonra Do?an Grubunun (Hürriyet, Milliyet, Kanal D, Star TV ve hatta Radikal gazetesi) yay?nlar? dikkatlice incelenmeli. Y?llar öncesine ili?kin anketlerin yay?nlanmas?, “mahalle bask?s?” söylemleri, ba?örtülü memurlara yönelik “hafiye” gazetecili?i, amiral gazetenin hayali ihracatç? genel yay?n yönetmeninin k??k?rtma yaz?lar?, Dan??tay sald?r?s? ile “Ergenekon” operasyonu aras?ndaki ili?kiyi görmemeyi tercih eden tutum… Bunlar?n yan? s?ra, davan?n aç?lmas?yla birlikte sergilen (sözde) ‘itidal’ tavsiyeleri ise medyan?n egemen grubunun, iktidar? s?k??t?rm?? olman?n verdi?i mutluluk olarak okumak gerekir.

 

?kincisi; ABD kar??t? görünmesine kar??l?k, Avrupa’n?n farkl? ülkelerine ait istihbarat örgütleri taraf?ndan yönlendirildi?i ifade edilen ??çi Partisinin son 6 y?ldaki tutumudur. Y?llard?r süre gelen tutumlar?n?n yan? s?ra ??çi Partisi yetkilileri, 2004 y?l?ndan buyana, üç kez savc?l??a ba?vurduklar?n? ve savc?l???n kendilerinin sundu?u belge ve delilleri kullanarak AK Partinin kapat?lmas?na yönelik iddianameyi haz?rlad???n? aç?klam??lard?. Bunun yan? s?ra, Ergenekon Operasyonu kapsam?nda yap?lan teknik takipte, “davay? açt?r?yoruz, bundan sonra mutlaka kriz ç?kar” ifadesi ve 14 Mart 2008 de aç?lan AK Partiyi kapatma davas?na ili?kin iddianamenin, 12 Mart 2008 tarihinde ??çi Partisi bilgisayarlar?na elektronik posta ile gelmi? olmas? oldukça manidard?r.

Üçüncüsü; Cumhuriyet Gazetesi yazarlar?ndan ?lhan Selçuk’un, dava açma konusunda savc?y? ‘tehdit etti?i’ ifade edilen yaz?lar?d?r. “Savc?, k?rm?z? çizgiyi çi?neyip bölücülük ya da dincilik yapan siyasal partiye dava açmas?n… Görür gününü…” bu ifadelerin sahibi ?lhan Selçuk, muhatab? ise Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s?. Selçuk yaz?s?n?; “Cumhurba?kan?m?z dosyal? zanl?… Ba?bakan?m?z dosyal? zanl?… Bir de iktidar partimiz zanl? oldu mu, gel keyfim gel… O zaman türbanl?k ve kurbanl?k Türkiye’nin yeme de yan?nda yat…” cümleleriyle tamamlam??t?.

Dördüncüsü ise davan?n aç?lma zamanlamas?d?r. Uzun y?llar sonra ilk kez, devlet içi örgütlenmelere yönelik operasyonun yap?lm?? ve operasyon sürecinde, yarg? taraf?ndan gizlendi?i ifade edilen kimi belgeler yeni yeni ortaya ç?k?yordu. Savc?l???n, eksik soru?turma yapt??? fikrini güçlendiren ve k?smen belge gizleme olarak yans?yan tutumu gizledi?i a?ikard?r. Davan?n aç?l???n? tümden bu operasyona ba?lamak yanl?? oldu?u gibi operasyonla olan ilgisini yok saymakta yanl??t?r.

 

AK Partinin kapat?lmas? için aç?lan davan?n, kendilerini devletin sahibi olarak konumland?ran ki?ilerin, gruplar?n yönlendirmesiyle olu?turuldu?u aç?kt?r. Kimi ulusalc? yay?nlar ile ayn? dili kulland??? aç?k olan iddianamenin Dan??tay sald?r?s? ile Ergenekon operasyonu sonucu ortaya ç?kan ba?lant?lar? görmezden gelmesini anlayabilmek oldukça güçtür. TV dizilerine dahi konu olan ili?kinin, Alparslan Aslan’?n bireysel (!) bir eylemi olarak sunulmas? ve sald?rgan?n mahkemede ifade etti?i, “?eriat? ilan edin”, cümlesinin al?nt?land?r?lm?? olmas?n? anlayabilmek oldukça güçtür.

 

Be?inci nokta ise ülkemizdeki liberal ve demokrat ayd?nlar ile iktidar aras?nda var olan dü?ünce birlikteli?inin bozulmas?na yönelik çabalar?n te?vik edilmesidir. Anayasa çal??malar? sürecinde, bu ili?kinin bozulmas?n? sa?layacak zemin olu?turulmu?tu. Medyan?n ve devlet içi kimi unsurlar?n yönlendirmesine aç?k olan AK Parti yöneticilerinin tutumlar? da bu süreci körükledi. Asl?nda bahsetti?imiz operasyondan amaçlanan, AK Parti ile bu kesimler aras?ndaki ileti?imi kesmek ve AK Partiye yönelik olas? ikinci operasyonda, AK Partiyi yaln?z b?rakmakt?. Bugün, dava konusunda kimi demokrat isimlerin sergiledikleri pasif tutum, bu operasyonun sonucudur.

 

Tüm bu olup bitenler ve aradan gözden kaç?r?lanlar izlendi?inde, bu davan?n ne davas? oldu?u ve dava ile neyin amaçland??? daha net bir biçimde görülecektir.

Tahlile devam edece?iz...

1/4/2008
Bu yazı 1324 defa okundu.

Diğer Yazıları