YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

YA DER?N DEVLET AKP´YE ÇALI?IYOR; YA DA DER?N DEVLET D?YE B?R ?EY YOK!

AKP'ye aç?lan kaptama davas? siyaseten ,demokratik aç?dan, vs. vs..  sebeplerden dolay? yerinde olmam??t?r.

Ne olursa olsun  böylesi bir tutum "baz?lar?n?" hakl? duruma sokmaktad?r.

Bu ayr? bir mesele..

Üzerinde durmak istedi?im husus ise;  nedense  seçim arefesinde   AKP'yi ma?dur duruma dü?ürecek  geli?melerin olmas? gariplikleri beraberinde getirmektedir.

Say?n RecepTayyip Erdo?an'n  2002 Seçimleri'nde  seçimlere girmesine mani olan Kanadao?lu, aniden  11.Cumhurnba?kan? seçimlerinde de ortaya ç?kt?.

Yine Kanado?lu'nun yönlendimesiyle   kapatma davas?..

Davay? açanlar ya zamanlamay? iyi bilmiyorlar..

Ki,bilmemeleri mümkün de?il..

Ya da

??te...

Ya da..

Bu "ya da"lar? sizler dü?ünün..

Ama ?uras? bir gerçek ki AKP yi devaml? iktidarda kalmas?n?  isteyen "derin güçler" bir ?ekilde  ma?durlar?n oynanmas?n? istiyorlar..

Ba?örtüsü tart??malar?yla üstü örtülen ekonominin kötü gidi?at? yine bu vesileyle ?allanmam?? oldu.,

Ba?örtüsü de ba?ka bahara belki..

Burade ?u soryu sumak hakk?m de?il mi?

E?er derin devlet denen "?ey" var ise  niye AKP'ye çal???yor;

Ya da bize yutturuolan derin devlet diye bir ?ey mi yok?

Be? bin y?ll?k derin devlet  neden birden bire oratadan kayboldu?

Neden bizdeki derin devlet "bilgerlerden "olu?muyor?

Burada tezimizi destekleyen  bir makaleli aynen  kö?eme al?yorum  Böylece ne demek istedi?imize vak?f olursunuz.Ak?am'dan Serdar Turgut  Derin Devlet  analizini ?öyle yap?yor:

(Ak?am,16 /03/2008)

AKP’ye kapatma davas?n?n aç?lmas?, Türkiye’de y?llard?r tart???lan bir meseleye de nokta koydu. ‘Derin devlet’ diye bir ?eyden bahsedilir ya y?llard?r, Türkiye’de ‘Derin devlet’in kesinlikle olmad???, davan?n aç?lmas?yla belli oldu.

Bu ‘Derin devlet’ denilen kurumun, sadece Türkiye’ye özgü de?il, hemen her ülkede tart???lmakta oldu?unu bilmemiz gerekiyor. Siyaset genellikle halk?n gündelik ve k?sa vadeli ç?karlar? do?rultusunda ?ekillenir, iktidarlar da bu k?sa vadeli ç?karlar do?rultusunda olu?ur. Bu evrensel bir kurald?r. Ancak her devletin uzun vadeli ç?karlar? ve vazgeçemeyece?i prensipleri vard?r.

Devlet mekanizmalar?n?n düzenli i?leyebilmesi ve ülkenin uzun vadeli ç?karlar?n? koruyup kollamak, bütün bunlar?n k?sa vadeli gündelik ç?karlarla uyumunu sa?lamak için siyaset mekanizmas?n?n ve devletin resmi organlar? d???nda bir akla gereksinim do?mu?tur.

Siyasetin uzun vadeli ç?karlar? ihmal edece?i ve devletin, halk?n gündelik ç?kar aray??lar?na kar??l?k vermesinin olmayaca?? korkusuyla orta yolu bulacak ve gündeli?in, k?sa vadenin uzun vadeli ç?karlara zarar vermesini engellemek ve devletin ç?karlar?n? uzun vadeli korumak, gerekirse siyasete kar?? bile korumak amac?yla ‘Derin devlet’ kavram? ortaya ç?km??t?r.

Anlayaca??n?z derin devlet keyfi bir örgütlenme de?il, bir zorunlulu?un sonucudur.

‘Demokrasilerde böyle ?eyler olmaz, halk?n iradesi kutsald?r’ türünden laflar yaland?r. Demokrasi tarihinde bu, hiçbir zaman bu ?ekilde olmam??t?r. Demokrasi teorisi kendi hakk?nda yalan söylemektedir. Demokrasinin be?i?i olarak ilan edilen ülkeler bile sa?l?klar?n? ak?ll? i?leyen derin devletlerine borçludurlar.

Türkiye’nin sorunu, akl?n hâkim oldu?u bir derin devletin ortada bulunmamas?d?r. Bizde derin devletiz diye ortaya ç?kanlar, birkaç gün içinde sokakta adam dövdürtmeye, öldürtmeye veya kokain pazarlamaya filan ba?lad?klar?ndan düzeni sa?lamak yerine daha da bozucu olmu?lard?r.

Düzgün i?leyen demokrasilerde, derin devletlerde o ülkenin en bilge, en uzak görü?lü, en birikimli insanlar? yer al?r. Bizde oldu?u gibi sokak serserileri de?il.

Normal derin devlet örgütlenmelerinde bizdeki gibiler, çayc? bile olamazlar.

??te bu nedenden dolay? Türkiye’de iktidardaki bir partiye kapatma davas? aç?labilmi?tir. Çünkü derin devlette olduklar?n? iddia edenlerin ne yap?labilece?i konusunda tek bir fikirleri bile yoktur.

Biz AKP hakk?nda dava aç?laca??n? neredeyse bir ayd?r biliyorduk ama bunu ortal??? kar??t?rmayal?m diye yazmad?k hem de belki sonunda rasyonel bir ki?i ç?kar da o sürece ‘dur der’ diye umuyorduk. Öyle birisi ç?kmad? çünkü yok öyle bir insan. Uzun vadeli ç?karlar? dü?ünen bir derin devlet olsayd? bugünlerde ?unu söylerdi:

“Aman siyasetin normal çal??mas?na dokunmayal?m hatta siyaset yap?lmas?n?n önündeki tüm engelleri kald?ral?m. Çünkü AKP toplumda momentum kaybetmeye ba?lad?. Eskiden oldu?u gibi toplumun söylemlerini belirleyici olam?yorlar. Ekonomi de halkta rahats?zl?k yarat?yor, halk soka?a döküldü. Siyaset normal süreci içinde, normale dönülmesini getirecek, panik gere?i yap?lacak i?lere hiç gerek yok.”

Ancak bilge insanlardan olu?an bir derin devlet mekanizmas? olmad???ndan ortal?k kendisine durumdan vazife ç?karan bürokratlara b?rak?lm??, onlar da dar bak??lar? ve sadece gündeli?i dü?ünebilen dünya görü?leri do?rultusunda kapatma davas? aç?lmas?na karar vermi?lerdir.

AKP, e-muht?ra sonucunda oylar?n? art?rd?. Bu kapatma davas? ile de oylar? yine artacak.

AKP, Türkiye’de bir derin devlet bulunmamas?na ne kadar dua etse yeridir.

Normale dönülmesi için derin devlet kararlar?, asker-sivil bürokratlar?n elinden bir an önce al?n?p, Bat? standartlar?nda bilge, birikimli devlet adamlar?na b?rak?lmal?d?r.

 

17/3/2008
Bu yazı 1882 defa okundu.

Diğer Yazıları