YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüSemra Şener

Çocuklarınıza Sahip Çıkın !

Dün Na­zil­li’de ya­şa­nan sapık deh­şe­ti içi­mi­zi bir kez daha sız­lat­tı. 5 ya­şın­da bak­kal­dan sakız al­ma­ya giden bir kız bir ço­cu­ğuna 21 ya­şı­na gel­miş adına insan bile den­me­yecek bir hay­van te­ca­vüz etti. Bak­kal sa­hi­bi bir cena­ze­ye ka­tıl­dı­ğı için dük­ka­na göz kulak ol­ma­sı için onu seç­miş­ti. O da ken­di­si­ne ema­net edi­len bak­kal dükka­nı­na gelen 5 ya­şın­da­ki bir kız ço­cu­ğu­na hay­va­ni duy­gu­la­rı­na engel ola­ma­dı­ğı için te­ca­vüz etti. Ha­be­ri ilk gör­dü­ğüm­de çok fark­lı şey­ler his­set­tim. benim de 5 ya­şın­da bir kızım var. Bir anne ola­rak onu elime ver­se­ler her­hal­de katil olur­dum diye dü­şün­düm. Baş­ka­sı­nın ço­cu­ğu­na bunu yap­mış ol­ma­sı neyi de­ğiş­ti­rir ki? Bak­ka­la giden benim kızım da ola­bi­lir­di. Bu in­san­la­rın an­ne­si, kız kar­de­şi yada sev­dik­le­ri yok mudur? Bu nasıl insanlık? bu nasıl vic­dan? Bu in­san­lar kendi an­ne­si­nin, ba­ba­sı­nın, kız kar­de­şi­nin yü­zü­ne nasıl ba­ka­cak­lar? hayat­la­rı­nın geri ka­la­nı­nı bu utanç­la nasıl devam et­ti­re­cek­ler? bence bu ki­şi­ler ha­yat­la­rı bo­yun­ca dı­şa­rı­ya çıkarılma­ma­lı, ömür boyu bunun ce­za­sı­nı çek­me­li­ler? Çek­me­li­ler ki dı­şa­rı­ya çık­tık­la­rın­da başka ço­cuk­la­rın canı­nı yakıp, ha­yat­la­rı­nı ce­hen­ne­me çe­vir­me­sin­ler? 5 ya­şın­da­ki bir ço­cuk­tan haz duyan zaten insan ola­maz bence. O in­sa­nı hiç­bir şey ol­ma­mış gibi top­lu­mun içine tek­rar bı­ra­kı­lıp “Çok ayıp sakın bi daha yapma” diyemez­si­niz. Der­se­niz bu top­lum­da ada­le­ti sağ­la­mış ol­maz­sı­nız. Çünkü bu af­fe­dil­mez bir suç­tur. sa­de­ce yüz kızar­tı­cı ol­du­ğu için değil sa­pık­ça ol­du­ğu için. çünkü bunu yap­ma­ya her insan ce­sa­ret ede­mez. Eden in­san­da illa­ki bunu bir daha de­ne­ye­cek­tir. Çünkü bu in­sa­ni bir duygu değil, hay­va­ni bir duy­gu­dur. Hay­va­ni duy­gu­la­ra sahip bir in­sa­nı yap­tı­ğın­dan çok piş­man oldu, mah­ke­me­ye takım el­bi­se ile çıktı diye onu adama ben­ze­tir, ceza in­di­ri­mi ya­par­sa­nız. O zaman biz daha çok ağ­la­rız Öz­ge­can­la­rın ar­ka­sın­dan. Çünkü eğer insan in­san­lık­tan bir kez çı­kı­yor­sa, bu po­tan­si­ye­le sa­hip­se her zaman bu risk­le karşı kar­şı­ya­sı­nız de­mek­tir. Biz o zaman kü­çü­cük ço­cuk­la­rı­mı­zı nasıl ko­ru­ya­ca­ğız. Ma­hal­le­mi­zin bak­ka­lı­na bile gön­de­re­me­ye­cek­sek nasıl bir pa­ra­no­ya ile on­la­rı bü­yüt­me­ye devam ede­ce­ğiz. Anne ba­ba­lar ola­rak her an her da­ki­ka yan­la­rın­da ola­ma­dı­ğı­mız ço­cuk­la­rı­mı­zı nasıl ko­ru­ya­ca­ğız. Böyle bir or­tam­la her an kar­şı­laş­ma ola­sı­lı­ğı ile kendi psi­ko­lo­ji­miz ne ola­cak? Tıp dünyasının nasıl olu­yor­da buna bir çare bu­la­ma­dığ­ına inan­mı­yo­rum. Çünkü bu in­san­la­rı nor­mal in­san­lar­dan ayı­ran il­la­ki bir şey­ler var­dır. Yüce Allah il­la­ki bun­la­rı fark­lı ya­rat­mış­tır. Ama ne­den­se bu farkı çok ge­liş­ti dediği­miz tıp nasıl olu­yor­da gö­re­mi­yor aklım al­mı­yor. İl­la­ki bazı de­ğer­le­ri di­ğer­le­rin­den fark­lı olan bu in­san­lar ara­mız­da sa­at­li bomba gibi do­la­şı­yor ama biz gö­re­mi­yo­ruz. Sizce de garip de­ğil­mi? Bu in­san­lar yap­ma­ma­la­rı ge­re­ken iş­ler­de ça­lış­tı­rı­lı­yor­lar, me­se­la mi­nü­büs şo­fö­rü olup, ara­ba­sı­na binen gen­ce­cik üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si kız­la­rı hay­va­ni duy­gu­la­rı­na yenik dü­şe­rek öl­dü­rü­yor­lar, te­ca­vüz edi­yor­lar. Bu ki­şi­ler ço­cuk­la­rı­mı­zı ye­tiş­ti­ren öğret­men oluyorlar, kız erkek de­me­den bir sınıf do­lu­su ço­cu­ğu ema­net edi­yo­ruz biz bun­la­ra. Bazen dev­let koru­ma­sı­na al­dı­ğı­mız kim­se­siz ço­cuk­la­rı­mı­za mu­sal­lat olu­yor­lar kal­dık­la­rı yurt­lar­da, on­la­rı ko­ru­ya­mı­yo­ruz. 
Bazen abi, bazen öz baba, bazen öz dede ola­bi­li­yor bu te­ca­vüz­cü sa­pık­lar. Hiç fark et­mi­yor, yıl­lar sonra çocuk­la­rı­mız artık da­ya­na­maz hale gelip 'kur­ta­rın beni' diye hay­kır­ma­dan an­la­ya­mı­yo­ruz hiç bi­ri­miz. 
Kendi öz kız­la­rı­nı ha­mi­le bı­ra­kıp doğan be­bek­le­ri çöp­lük­le­re ata­nı­mı duy­ma­dık, öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan yıl­lar­ca ta­ci­ze uğ­ra­ya­na mı gör­me­dik. Ba­kı­cı­la­rın ko­ca­la­rı, oğul­la­rı mı çık­ma­dı çoğu zaman te­ca­vüz­cü­ler. 
Her duy­du­ğu­muz­da her oku­du­ğu­muz­da in­san­lı­ğı­mız­dan nef­ret ettik. Biz ha­yat­ta kime gü­ve­ne­ce­ğiz, kime inana­ca­ğız diye isyan ettik. Pa­ra­no­yak olduk, ya­şa­mak­tan so­ğu­duk. Ama ne oldu, ne de­ğiş­ti ha­ya­tı­mız­da. Yet­ki­li­le­ri ha­re­ke­te ge­çir­mek için ne yap­tık? Kimin ha­ya­tın­da fark ya­ra­ta­bil­dik tep­ki­miz­le. Kos­ko­ca­man bir hiç. Sa­de­ce mağ­du­ra üzül­dük, te­ca­vüz­cü­ye bir iki bed­dua ettik o kadar. 
Ben bu­ra­dan bu sa­tır­lar­dan iki çocuk an­ne­si, mes­le­ği ga­ze­te­ci olan bir kadın ola­rak ses­le­ni­yo­rum. Ada­le­tin bu tür sa­pık­la­rı asla af­fet­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu in­san­la­rın hay­va­ni his­ler ta­şı­dı­ğı­nı, 5 ya­şın­da­ki bir ço­cu­ğa bunu ya­pa­nın in­sa­n ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bunu bir kez ya­pa­nın sen ne kadar af­fe­der­sen affet, tekrar de­ne­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Na­zil­li’deki 5 ya­şın­da­ki küçük pren­se­sin ve­ril­miş sa­da­ka­sı ol­du­ğu­nu düşünü­yorum. Ha­ya­tı bo­yun­ca ta­şı­ya­ca­ğı hiç unu­ta­ma­ya­ca­ğı bu olayı ona ya­pa­nın af­fe­dil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şünü­yo­rum. Bu tür ki­şi­le­rin hadım edi­le­rek ce­za­lan­dı­rıl­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Bu ül­ke­de ne zaman hadım ko­nu­sun­da tar­tış­ma baş­la­sa bunu in­sa­ni bul­ma­yan­la­rın ge­rek­çe­le­ri­ni çok merak edi­yo­rum. İnsan hakları­nı bu sapık­lar için iş­le­ten­le­rin, 5 ya­şın­da­ki hatta bazen daha da küçük yaş­ta­ki ço­cuk­lar için niye işletme­dik­le­ri­ni merak edi­yo­rum. Yap­ma­say­mış! Size ne olu­yor da on­la­rın sa­vu­nu­cu ke­si­li­yor­su­nuz? Sizin çocu­ğu­nu­za te­ca­vüz etmiş ol­say­dı da mı böyle dü­şü­ne­cek­ti­niz? Bı­ra­kın Allah aş­kı­na! 
İnsan­la­rın ara­sın­da insan gibi ya­şa­ma­yı be­ce­re­me­yen zaten insan mıdır ki hakkı olsun? Bizim hak­la­rı­mız ne ola­cak?

26.08.2015
Bu yazı 1060 defa okundu.

Diğer Yazıları