YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüSüleyman Kasım Şener

DÜZCE 'HA­NE­DAN­LIK' YA EFE­LER ?

Gün­ler­dir Düzce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Keleş'in, be­le­di­ye­ye ak­ra­ba­la­rı­nı yer­leş­tir­di­ği ha­ber­le­riy­le meş­gu­lüz. Vay efen­dim nasıl ya­par­mış, bun­lar Düzce'de ha­ne­dan­lık kur­muş­lar vs. Baş­kan Keleş Ak Par­ti­li olun­ca CHP'de işin içine dal­mış. İl Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Tozan ga­ze­te­ci­le­re açık­la­ma yap­mış: “Söz ko­nu­su ki­şi­ler ara­sın­da ak­ra­ba­sı ol­ma­yan in­san­lar da var ama do­lay­lı yol­lar­dan hı­sım­lık­la­rı da var. Eli­miz­de bun­lar­la il­gi­li bel­ge­ler ve ra­por­lar da var. Düzce Be­le­di­ye­si ha­ne­dan­lık gibi yü­rü­tü­lü­yor. Sayın baş­kan is­te­di­ği ya­kı­nı­nı, is­te­di­ği hıs­mı­nı is­te­di­ği nok­ta­la­ra yer­leş­tir­miş. Bütün iha­le­le­ri tek­lif usülü is­te­di­ği şir­ke­te verip pi­ya­sa­nın çok üze­rin­de iş­ler­le Düzce'nin pa­ra­sı­nı çar­çur et­mek­te­dir.”
Düzce, Aydın'a 673 ki­lo­met­re uzak­lık­ta. 
Düzce Be­le­di­ye Baş­ka­nı ak­ra­ba­la­rı­nı işe yer­leş­ti­rin­ce 'Ha­ne­dan­lık' olur­ken, 673 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Aydın'ın Efe­ler il­çe­sin­de, Efe­ler be­le­di­ye Baş­ka­nı Mesut Özak­can'ın yap­tık­la­rı ise….tısss…ses yok. Ne yani, AKP'li ya­pın­ca ha­ne­dan­lık, CHP'li olun­ca?
Ha­tır­la­ya­cak­sı­nız, Efe­ler Be­le­di­ye baş­ka­nı Mesut Özak­can, özel kalem mü­dür­lü­ğü­ne da­ma­dı­nı, Efe Bel'e ba­ca­na­ğın oğ­lu­nu ge­tir­miş­ti. Üs­te­lik Efe­ler Be­le­di­ye­si'nin rek­lam iş­le­ri­ni de De­niz­li'deki ye­ğe­ni ya­pı­yor­du!
Amma, her zaman ki gibi bu­ra­da da ay­rım­cı­lık ya­pı­lı­yor. 
Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın par­ti­si ne olur­sa olsun, aynı şe­kil­de dav­ra­nıl­ma­lı!
Düzce'deki Be­le­di­ye Baş­ka­nı ola­yın­da CHP İl Baş­ka­nı nasıl ko­nuş­muş­sa, Efe­ler Be­le­di­ye'sin­de­ki olay­da da CHP İl Baş­ka­nı ko­nuş­ma­lı.
İl Baş­ka­nı­nın ko­nuş­tu­ğu­nu duyan var mı?
Yok!
Yazık. Hem de çok yazık.
Buna halk ara­sın­da ne denir, bi­lir­si­niz: “İki yüz­lü­lük.”
Bir il­çe­de­ki ya­pı­lan­lar ne kadar ahlak dı­şıy­sa, ne kadar yan­lış­sa, diğer bir il­çe­de ya­pı­lan­lar da ay­nı­sıy­sa, iki yüz­lü­lü­ğün alemi yok.
Ama, yal­nız­ca si­ya­set ya­pı­lı­yor­sa, o zaman mübah olu­yor. 
Her ne kadar top­lum her iki­si­ni de aynı ke­fe­ye koysa da.
**************
Aydın Bü­yük­şe­hir olun­ca ilçe be­le­di­ye­le­rin ses­le­ri yük­sel­di. “Gi­der­le­ri­miz arttı ge­lir­le­ri­miz düştü” diye. Başta Na­zil­li, Söke, Ger­men­cik, İncir­li­ova olmak üzere Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı du­ru­mun kö­tü­lü­ğü­nü dile ge­tir­di­ler. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ni topa tut­tu­lar.
İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, Efe­ler Be­le­di­ye­si­ni de dile ge­tir­di­ler. 
“Efe­ler yeni ku­rul­du. Borcu yok” de­di­ler. “En rahat Efe­ler” de­di­ler.
Aynı Efe­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı, ne ol­duy­sa oldu, bir­den Bü­yük­şe­hir'le kav­ga­lı oldu.
Öyle böyle değil, ne­re­dey­se kan­lı-bı­çak­lı. İki baş­kan aynı açı­lış­ta dahi yan yana gel­mi­yor­lar. Bir­bir­le­ri­nin yüz­le­ri­ne dahi bak­mı­yor­lar. Üs­te­lik her ikisi de aynı par­ti­ye men­sup!
Şimdi bu kavga daha da bü­yü­yecek gibi gö­rü­nü­yor.
Neden mi?
Şu İl Özel İda­re­nin pay­la­şı­la­ma­yan mal­la­rın­dan do­la­yı.
Önce Efe­ler'e, sonra Bü­yük­şe­hir'e, der­ken tek­rar Efe­ler'e geçen, ne­den­se yıl­lar­dır bir türlü pay­la­şı­la­ma­yan mal­lar yü­zün­den.
E ne di­ye­lim? Bu mal pay­la­şı­mı hi­ka­ye­si daha epey sü­recek gibi…

29/03/2017

29.03.2017
Bu yazı 709 defa okundu.

Diğer Yazıları